Blog

Warmte Systeem Westland: Een Stap naar Groenere Toekomst

In de voortdurende zoektocht naar duurzamere en milieuvriendelijkere energiebronnen, heeft het Westland een innovatieve stap gezet door te werken naar een warmtenetwerk. Dit netwerk, dat thermische energie distribueert voor verwarming van kassen, speelt een cruciale rol in het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het bevorderen van duurzaamheid in de regio. Frestia werkt samen met Aardwarmte Vogelaer om stappen te blijven zetten om het netwerk te realiseren.

Voordelen warmtenetwerk

Het toekomstige warmtenetwerk in het Westland maakt in de eerste plaats gebruik van aardwarmte. Deze warmte wordt gewonnen uit de aardlagen op een diepte van tussen de 2 á 3 km. In de verdere toekomst zal ook restwarmte uit de industrie worden gekoppeld. Deze restwarmte, die voorheen als bijproduct werd beschouwd, wordt nu omgezet in een waardevolle bron voor het verwarmen van kassen en woningen. Dit initiatief heeft meerdere voordelen voor zowel het milieu als de lokale economie.

Ten eerste draagt het warmtenetwerk bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Door gebruik te maken van aardwarmte en restwarmte wordt de behoefte aan aardgas voor verwarming verminderd, wat rechtstreeks leidt tot een lagere uitstoot van broeikasgassen. Dit past goed bij de inspanningen van Nederland om de klimaatdoelstellingen te halen en een groenere toekomst te creëren.

Ten tweede heeft het warmtenetwerk economische voordelen voor de regio. De glastuinbouwsector in het Westland is van groot belang voor de Nederlandse economie, het gebruik van aardwarmte en restwarmte biedt niet alleen een efficiënte energieoplossing, maar versterkt ook de concurrentiepositie van de tuinbouwbedrijven. Dit helpt om de sector duurzamer en veerkrachtiger te maken in een steeds veranderend energielandschap.

Bovendien draagt het warmtenetwerk bij aan de circulaire economie. Aardwarmte is een duurzame energiebron omdat het opgepompte water in een gesloten circuit blijft. Door restwarmte te hergebruiken, wordt een gesloten kringloop gecreëerd waarbij hulpbronnen optimaal worden benut en afval wordt verminderd.

Positieve veranderingen

Hoewel de eerste stappen zijn gezet om het warmtenetwerk in het Westland te realiseren zijn er nog vele stappen te nemen om te komen tot een volledig gesloten warmtenetwerk. Het uitbreiden van de infrastructuur, het stimuleren van meer bedrijven om deel te nemen aan het netwerk en het bewustzijn vergroten bij de lokale gemeenschap zijn enkele van de aspecten die hierbij van belang zijn.

 In een tijd waarin duurzaamheid een centrale rol speelt in het vormgeven van de toekomst, is Warmte Systeem Westland een goed voorbeeld van hoe innovatie en samenwerking kunnen leiden tot positieve veranderingen. Door de duurzame warmte te benutten als een waardevolle bron, wordt niet alleen een schonere en groenere omgeving gecreëerd. De economische en ecologische duurzaamheid wordt ook in harmonie gebracht.